Algemene Voorwaarden MultiFactor

Algemene Voorwaarden voor de betaalservice MultiFactor inzake "betaling achteraf" bij de webshop www.autoverlichting.eu

ALGEMENE VOORWAARDEN MULTIFACTOR

Indien een klant bij het plaatsen van een bestelling bij de webshop autoverlichting.EU ( als onderdeel van X-line BV ) gebruik wenst te maken van de hiertoe in deze webshop geboden optie : "betaling achteraf", achten we het in dat verlengde zinvol maar ook noodzakelijk om de klant er in een vroeg stadium op te wijzen dat Autoverlichting.eu voor deze betaalmogelijkheid gebruik maakt van de diensten van MultiFactor.  Deze samenwerking, die dan in breder verband ontstaat met MultiSafePay / MultiFactor, is derhalve op basis van een contractvorm en volgens de navolgende voorwaarden van toepassing verklaard. In hoofdlijnen heeft de samenwerking specifiek betrekking op het bezoek aan deze website, de aanvraag/beoordeling en goedkeuring van de aanvraag op de achteraf betaalservice van MultiFactor.

 

Artikel 1. Beoordeling aanvraag

1. Indien u enkel informatie opvraagt over de achteraf betaalservice, leidt dit niet tot een overeenkomst. Evenmin kan uit de informatieaanvraag worden afgeleid dat er een overeenkomst tot stand zal komen. MultiFactor is te allen tijde bevoegd om zonder opgave van reden een aanvraag af te wijzen. Na uw aanvraag krijgt u zo snel mogelijk te zien of uw verzoek wordt goedgekeurd. De voorwaardelijke goed- of afkeuring is gebaseerd op gegevenscontrole.
2. MultiFactor behoudt zich het recht voor om binnen één werkdag na de beoogde acceptatie, de aanvraag alsnog te weigeren en daarmee uw verzoek af te wijzen.
3. Om uw aanvraag te kunnen beoordelen, moeten de volgende gegevens in ieder geval worden verstrekt:
a. naam;
b. vestigingsadres binnen Nederland (geen postadres en u dient over een vaste woon- en/of verblijfplaats te beschikken);
c. geboortedatum (u dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn);
d. bankrekeningnummer;
e. u bent niet failliet verklaard, u verkeert niet in surseance van betaling, of hier is een verklaring voor ingediend.
4. U bent handelingsbekwaam, beschikkingsbevoegd en u bent niet onder bewind en/of curatele gesteld/geplaatst, er is eveneens geen verzoek/vordering ingediend voor bovengenoemde.
5. De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de aan u verkopende partij toestaat om achteraf te mogen betalen.
6. U geeft uitdrukkelijk toestemming om uw gegevens te verwerken en te toetsen zodat MultiFactor in staat wordt gesteld om deze op deugdelijke en zorgvuldige wijze te beoordelen. Het moet voor MultiFactor mogelijk zijn om te beoordelen of de verstrekte gegevens juist zijn zodat MultiFactor op basis van deze informatie kan beoordelen of de aanvraag (voorwaardelijk) is geaccepteerd.
7. U verklaart dat u de uit de bestelling voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig kunt nakomen.

Artikel 2. Wijze van betaling

1. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiFactor en MultiFactor accepteert uw verzoek dan worden de rechten ten aanzien van het door u verschuldigde bedrag van uw aankopen overgedragen aan MultiFactor. Na acceptatie van de achteraf betaalservice kunt u uitsluitend nog bevrijdend betalen aan MultiFactor. U zult middels een digitale factuur voor het verschuldigde bedrag van de levering/bestelling op de hoogte worden gesteld.
2. MultiFactor stuurt u een factuur voor het verschuldigde bedrag. Het bedrag staat los van kosten van de levering van de bestelling. Indien u na acceptatie aan een ander dan MultiFactor betaalt, is dit niet van invloed op de betalingsverplichting aan MultiFactor. Deze betalingsverplichting blijft in stand en u bent ondanks deze betaling verplicht om aan de betalingsverplichting van MultiFactor te voldoen.
3. MultiFactor behoudt zich het recht voor om afleverkosten en kosten van betaling en/of overige kosten in geval van retournering van uw bestelling niet te restitueren.
4. Indien u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiFactor in combinatie met automatische incasso, machtigt u MultiFactor tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde (bank)rekeningnummer. U heeft bevrijdend betaald zodra de incasso is geschiedt en de termijn van stornering is verlopen.
5. In het geval u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiFactor in combinatie met eenmalige machtiging, machtigt u MultiFactor tot het automatisch incasseren van de (aflever)kosten op het door u vermelde bankrekeningnummer en kunt u het bedrag niet terugboeken.


Zodra u de betaling heeft verricht, is er bevrijdend betaald.
6. Als u kiest voor de achteraf betaalservice van MultiFactor in combinatie met een iDeal-betaling, is er bevrijdend betaald zodra MultiFactor de betaling heeft ontvangen.
7. MultiFactor is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de verkopende partij, die de verkopende partij op grond van de bestelling, jegens u kon uitoefenen.
8. MultiFactor is te allen tijde bevoegd om eenzijdig de vordering van u over te dragen aan een derde partij.

Artikel 3. Kosten betaalopdracht

1. De (bancaire) verwerkingskosten van betalingsopdracht(en) komen voor uw rekening en risico.
2. Als u kiest voor een automatische incasso of eenmalige machtiging, bent u verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op het door u opgegeven rekeningnummer.
3. Indien het niet mogelijk is om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven, schiet u toerekenbaar te kort. Dit brengt met zich mee dat u verplicht bent de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. U bent eveneens gehouden de oorspronkelijke betalingsverplichtingen te voldoen. Indien het niet mogelijk is om het verschuldigde bedrag van uw rekening af te schrijven, kan MultiFactor een boete in rekening brengen welke de wettelijke rente van de verschuldigde hoofdsom bedraagt.

Artikel 4. Betaaltermijn
1. Het door u verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van 14 dagen na verzending van de betaallink door MultiFactor ontvangen te zijn. Tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

Artikel 5. Adreswijziging
1. U bent te allen tijde verplicht om MultiFactor op de hoogte te stellen van een e-mail- of adreswijziging. Indien MultiFactor geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt aangenomen dat u woonachtig bent op het adres welke administratief bekend is bij MultiFactor.
2. E-mail en adreswijzigingen kunnen worden doorgegeven aan MultiFactor. Dit kan per e-mail support@multifactor.nl, telefonisch via 020 8500 533 of per post naar Vlierweg 12, 1032 LG te Amsterdam.

Artikel 6. Verzuim
1. Indien u niet binnen de in artikel 4 beschreven termijn betaalt, is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
2.2.1. Indien u niet binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag heeft betaald, zal u een e-mail ontvangen van MultiFactor en wordt u gewezen op de overschrijding van de betalingstermijn.
2.2.2. Indien u niet reageert op deze herinnering, zal MultiFactor u een tweede herinnering sturen en zal MultiFactor, het verschuldigde bedrag vermeerderen met administratiekosten.
2.2.3. Indien u niet reageert op deze herinnering, zal MultiFactor u een derde herinnering sturen en zal het verschuldigde bedrag nogmaals worden verhoogd met administratiekosten.
3. Vanaf de datum waarop u in verzuim bent, berekent MultiFactor de wettelijke rente per maand over het door u verschuldigde bedrag. Eveneens bent u aan MultiFactor administratiekosten verschuldigd welke voortvloeien uit de door MultiFactor verzonden betalingsherinneringen. Bovendien zal MultiFactor alle kosten ter verkrijging van de voldoening, zowel buitenrechtelijk als gerechtelijk, aan u in rekening brengen. MultiFactor is gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van uw rekening af te schrijven.
4. Indien u toerekenbaar tekortschiet en hieruit kosten voortvloeien, zullen de nadien door u gepleegde betalingen eerst in mindering worden gebracht op de inmiddels ontstane kosten.
Nadat en indien de ontstane kosten volledig zijn voldaan, kan uw betaling in mindering worden gebracht op het door u oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 7. Bescherming persoonsgegevens

1. MultiFactor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat uw informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
2. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van MultiFactor. Bij de


opname van de gegevens in het relatiebestand van MultiFactor wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan.
3. Indien u de financiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt, worden deze gegevens in het (relatie)bestand van MultiFactor geregistreerd om verdere financiële risico’s te beperken voor MultiFactor en haar opdrachtgevers. MultiFactor kan gebruik maken van derden die MultiFactor van data voorzien. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
4. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over voor u relevante producten en/of diensten. Indien u hier geen prijs op stelt, dient u dit schriftelijk aan MultiFactor bekend te maken. Vervolgens zal MultiFactor uw persoonsgegevens blokkeren.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. MultiFactor is enkel verantwoordelijk voor schade die aan opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel op grond van dwingendrechtelijke regels voor risico van MultiFactor komt. MultiFactor kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2. Indien MultiFactor desondanks gehouden is om schade te vergoeden, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag wat gelijk staat aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Nederlands recht is van toepassing verklaart op elke overeenkomst tussen u en MultiFactor. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij wettelijk anders bepaald.

 

 

Scroll to top